Allt du behöver veta om OVK-besiktning

14 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

OVK-besiktning, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en viktig del av byggnaders underhåll i Sverige. Syftet med kontrollen är att säkerställa att byggnadens ventilationssystem fungerar korrekt, vilket är avgörande för både inomhusmiljön och energieffektiviteten. Denna artikel ger dig en helhetsbild av vad OVK-besiktning innebär, dess lagkrav, hur det går till, samt varför det är viktigt för ditt hus eller din fastighet. Dessutom kommer vi att tipsa om en pålitlig leverantör av dessa tjänster.

Vad är OVK-besiktning?

OVK besiktning är en återkommande kontroll som måste genomföras för att försäkra att ventilationssystem i byggnader är i gott skick och uppfyller gällande lagkrav. Besiktningen utförs av en certifierad kontrollant och är en åtgärd framtagen av Boverket för att hjälpa fastighetsägare att upprätthålla god luftkvalitet och en hälsosam inomhusmiljö. I och med besiktningen kan man tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i ventilationssystemet. OVK-besiktningen är obligatorisk för de flesta typer av byggnader, inklusive flerfamiljshus, skolor, kontorsbyggnader och vissa industribyggnader. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en OVK-besiktning genomförs inom föreskrivna intervaller, vilka varierar beroende på byggnadens typ och ventilationssystemets komplexitet.

ovk besiktning

Lagkrav och genomförande

Enligt svensk lagstiftning måste fastighetsägare se till att OVK-besiktningar genomförs enligt en bestämd tidsplan. Detaljerna kring när och hur ofta en OVK ska utföras finns att läsa i Plan- och bygglagen samt hos Boverket. Till exempel måste en ny byggnad genomgå sin första OVK inom två år efter det att den är uppförd, och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystemets typ och omfattning. Under själva besiktningen kontrollerar den certifierade kontrollanten att ventilationssystemet inte bara är tekniskt fullgott, utan också att det underhålls och används på rätt sätt. Man ser till så att det finns tillräckligt med luftflöde, att luften är fri från föroreningar och att energianvändningen är effektiv. Om kontrollanten finner brister utfärdar denne en lista med åtgärder som måste genomföras inom en viss tid för att byggnaden ska vara förenlig med de krav som ställs.

Fördelar med regelbunden OVK-besiktning

Regelbunden OVK-besiktning är inte bara en lagkrav utan också en investering i fastighetens hälsa och prestanda. Genom att ha ett välfungerande ventilationssystem säkerställer man en god inomhusmiljö, vilket gynnar de som vistas i byggnaden. Renare luft innebär minskade risker för hälsoproblem som astma och allergier. Dessutom kan en effektiv ventilation leda till lägre energikostnader eftersom systemet arbetar mer ekonomiskt utan att behöva överanstränga sig. En OVK-besiktning kan också uppmärksamma fastighetsägare på behovet av energieffektiviseringar. Genom att vidta rekommenderade åtgärder kan man minska byggnadens totala energianvändning och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle. Vidare kan en genomförd och godkänd OVK-besiktning vara en fördel vid försäljning av fastigheten då det visar på ett aktivt underhåll och ansvarstagande för fastighetens skick.

Fler nyheter